قصد

(قَ) [ ع. ]
۱- (مص ل.) اراده کردن.
۲- (اِ مص.) میانه روی.
۳- از روی عمد و غرض.

اسکرول به بالا