قصه برداشتن

(~. بَ تَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) عرض حال دادن، دادخواهی نمودن.

اسکرول به بالا