قضاء کردن

(~. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص ل.) انجام دادن عبادتی که در موقع خود انجام نشده باشد.

اسکرول به بالا