قضات

(قُ) [ ع. قضاه ] (اِ.) جِ قاضی.

اسکرول به بالا