قضاقورتکی

(~. تَ) [ ع – فا. ] (ص.) (عا.) به طور تصادفی، از روی پیشآمد، ناگهانی.

اسکرول به بالا