قطاب

(قِ) [ ع. ] (اِ.)
۱- آمیختگی.
۲- گریبان.

اسکرول به بالا