قطاع

(قُ طّ) [ ع. ] (اِفا.) جِ قاطع.

اسکرول به بالا