قطاع

(قَ طّ) [ ع. ] (ص.) بسیار برنده، قطع کننده.

اسکرول به بالا