قطاف

(قِ) [ ع. ] (اِ.) هنگام چیدن میوه.

اسکرول به بالا