قطرب

(قُ رُ) [ ع. ]
۱- (اِ.) ناخوشی ای که با حرکات متوالی اندام‌ها و لرزش اعضا و فلج و عدم کنترل عضلات بدن همراه است.
۲- (ص.) مصروع.

اسکرول به بالا