قطعاً

(قَ عَ نْ) [ ع. ] (ق.) مطمئناً، یقیناً. در جمله منفی به معنی ابداً، هرگز و به هیچ وجه آید.

اسکرول به بالا