قطعنامه

(~. مِ) [ ع – فا. ] (اِمر.) مکتوبی که در آن خواسته‌های اجتماع کنندگان نوشته شده‌است.

اسکرول به بالا