قطعیت

(قَ یِّ) (مص جع.) حتمی بودن.

اسکرول به بالا