قطع طریق

(قَ عِ طَ) [ ع. قطع الطریق ] (مص ل.) دزدی، راهزنی.

اسکرول به بالا