قطیع

(قَ) [ ع. ] (اِ.)۱ – گله گوسفندان، رمه گاوان.
۲- آن چه از درخت بریده شود.
۳- بخش اول شب.
۴- همانند، همتا.

اسکرول به بالا