قفار

(قِ) [ ع. ] (اِ.) جِ قفر؛ بیابان‌ها.

اسکرول به بالا