قفر

(قَ فْ) [ ع. ] (اِ.) بیابان بی آب و علف. ج. قفار.

اسکرول به بالا