قفیز سرآمدن

(~. سَ. مَ دَ) [ معر – فا. ] (مص ل.) پُر شدن پیمانه، کنایه از: به پایان رسیدن عمر.

اسکرول به بالا