قلاچ

(قُ لّ) [ تر. ] (اِ.) جستن اسب و راه جسته جسته رفتن آن.

اسکرول به بالا