قلب زدن

(~. زَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م.)
۱- سکه تقلبی زدن.
۲- تقلب کردن.

اسکرول به بالا