قلتاق

(قَ) [ تر. ] (اِ.) بخشی از زین اسب که از چوب سازند، چوب زین.

اسکرول به بالا