قلتشن

(قُ تَ شَ) (ص.) آدم نخراشیده و زمخت و زورگو.

اسکرول به بالا