قلت

(قِ لَّ) [ ع. قله ] (اِمص.)۱ – کمی، اندکی.
۲- ندرت، نادری.

اسکرول به بالا