قلدر

(قُ دُ) [ تر. ] (ص.) قوی، گردن کلفت.

اسکرول به بالا