قلع

(قَ لْ) [ ع. ] (مص م.) از ریشه برآوردن.

اسکرول به بالا