قلقلی

(قِ قِ) (ص.) (عا.) گرد، مدور (به زبان کودکان).

اسکرول به بالا