قلق

(قَ لَ) [ ع. ] (اِمص.) بی آرامی، پریشانی.

اسکرول به بالا