قلماش

(قَ) [ تر. ] (ص.) هرزه، بی معنی.

اسکرول به بالا