قلمداد

(~.) [ معر – فا. ] (ص مف.) محسوب، به شمار.

اسکرول به بالا