قلمدوش

(~.) (اِمر.) سوار کردن بر شانه، غلندوش.

اسکرول به بالا