قلمفرسایی

(قَ لَ. فَ) [ معر – فا. ] (حامص.) طول و تفصیل دادن به مطلبی در نوشتن، نویسندگی.

اسکرول به بالا