قلم برگرفتن

(قَ لَ. بَ. گِ رِ تَ) [ معر – فا. ] (مص ل.) کنایه از: باج و خراج نگرفتن.

اسکرول به بالا