قلم زده

(~. زَ دِ) [ معر – فا. ] (ص مف.)
۱- نوشته، مکتوب.
۲- منقش.
۳- فلزی که روی آن قلمزنی شده باشد.

اسکرول به بالا