قله

(قُ لَّ) (اِ.) اسبی که رنگش به زردی مایل باشد.

اسکرول به بالا