قلیج زدن

(قَ. زَ دَ) [ تر – فا. ] (مص ل.) (عا.) حقه زدن و فریب دادن.

اسکرول به بالا