قل خوردن

(قِ. خُ دَ) (مص ل.)
۱- غلتیدن، روی زمین چرخ خوردن.
۲- راه رفتن، حرکت کردن (به طعنه در مورد شخص چاق).

اسکرول به بالا