قل قل

(قُ. قُ) (اِصت.) (عا.) = غل غل: جوش، صدای ترکیدن حباب‌های مایع جوشان.

اسکرول به بالا