قمراء

(قَ) [ ع – فا. ]
۱- (ص.) مؤنث اقمر، سفید مایل به تیره.
۲- (اِ.) ماهتاب.

اسکرول به بالا