قمران

(قَ مَ) [ ع. ] (اِ.) تثنیه قمر، ماه و آفتاب.

اسکرول به بالا