قمصور

(قَ) (ص.) (عا.) خراب، ویران.

اسکرول به بالا