قنادی

(~.) [ ع – فا. ]
۱- (حامص.)شیرینی – پزی.
۲- (اِمر.) دکان قناد، دکان شیرینی – فروشی.

اسکرول به بالا