قناطیر

(قَ) [ ع. ] (اِ.) جِ قنطار.

اسکرول به بالا