قنددان

(~.) [ معر – فا. ] (ص فا. اِمر.) ظرفی که در آن قند ریزند.

اسکرول به بالا