قنطر

(قِ طِ) [ ع. ] (اِ.)۱ – بلا، سختی.
۲- فاخته.

اسکرول به بالا