قنق

(قُ نُ) [ تر. = قونوق ] (اِ.) مهمان، مسافر.

اسکرول به بالا