قهر کردن

(قَ. کَ دَ) [ ع – فا. ]
۱- (مص م.) مغلوب کردن، چیره شدن.
۲- (عا.) با کسی ترک معاشرت و گفتگو کردن.

اسکرول به بالا