قهر

و تند (قَ رُ تُ)(ص.)(عا.)خشم و غضب.

اسکرول به بالا