قواصف

(قَ ص) [ ع. ] (اِ.)جِ قاصف ؛باد سخت.

اسکرول به بالا