قوافی

(قَ) [ ع. ] (اِ.) جِ قافیه.

اسکرول به بالا