قوام

(قَ) [ ع. ] (اِ.)
۱- مایه زیست.
۲- اصل چیزی.
۳- اعتدال.
۴- عدل.
۵- استواری، استحکام.
۶- راستی.

اسکرول به بالا